ظرفیت ذخیره باتری یو پی اسUPS (آمپر ساعت AH) Battery storage capacity)

همانطور که گفته شد تعداد سلول ها نشان دهنده ولتاژ باتری می باشد و ضخامت و بزرگی تعداد صفحات الکترونها در هر سلول ، ظرفیت باتری را مشخص می نماید .

ظرفیت باتریها با واحد آمپر ساعت (AH) مشخص می گردد ، یعنی در دمای مشخص در زمان دشارژ از یک باطری در حالت شارژ کامل در یک ساعت چه آمپری می توان دریافت کرد و یا به عبارت دیگر حاصل ضرب شدت جریان )آمپر (A و زمان ) ساعت (Hمعادل ظرفیت ذخیره باتری به واحد آمپر ساعت (AH) می باشد .

باید توجه داشت که این آزمایش در باتری یو پی اس UPS سیلد لید اسید در دمای 26 درجه بوده و تا زمانی ادامه پیدا می کند که ولتاژ باتری 12ولت به10.5 ولت برسد و بطور مثال از یک باتری (7AH) می توان 7 آمپر به مدت یک ساعت دریافت نمود ( البته مورد فوق به طور مثال بوده که مقدار ولتاژ حداقل ، در هر باتری متفاوت می باشد که این مقدار در جداول و مشخصات فنی توسط شرکتهای سازنده برای هر محصول قید می گردد .)