محاسبه توان یو پی اس مورد نیاز

ابتدا برای مشخص نمودن توان یو پی اس باید توان دستگاهای مصرفی ( دستگاههای که می خواهیم به یو پی اس متصل نماییم) را باید داشته باشیم که معمولاًدر لیبل مشخصات فنی پشت دستگاهها، توان مصرفی هر دستگاه قید شده و با توجه به اینکه توان یو پی اس برحسب ولت آمپر (VA) محاسبه می شود ، اگر توان دستگاه قید شده بر حسب VAیا KVA باشدکافی است توان همه دستگاهها را باهم جمع نموده و در نهایت با ضریب حدود 30% بالاتر ،توان دستگاه یو پی اس UPSرا مشخص کرد واگر دستگاه مصرف کننده به صورت Wیا KW باشد باید توجه کرد که مقدار راندمان یا پاور فکتور( COS φ )دستگاه چقدر می باشد و با توجه به این فرمول میتوان واحد توان دستگاه را از W به VA تبدیل کرد .

به طور مثال اگر یک پاور کامپیوتر 200 وات با 8/0 پاورفکتور (COS φ) باشد

توان دستگاه 250 ولت آمپر می باشد واگرچند دستگاه متفاوت را بخواهیم یه یک یو پی اس مرکزی نصب کنیم مانند روش قبل توانها همه دستگاههای مصرف کننده را جمع می کنیم و توان دستگاه یو پی اس را با ضریب حدود 30% بالاتر تعیین می کنیم .